Home ParachaDévarim Ki tetse, haine et diffamation